تعبیر خواب…قسمت دوم

اندیشه های قدسی تعبیر خواب … قسمت دوم با توجه به استقبال زیاد بازدیدکنندگان گرانقدر از پست مربوط به تعبیر خواب و ابراز سپاس و قدر دانی از بنده حقیر، به جهت اینکه به گفته این عزیزان ، موضوع مطرح شده درباره تعبیر خواب ، دارای نکات کلیدی و صددرصد تازه... 

تعبیر خواب

خواب و روئیا پیش از پرداختن به توضیح مختصری از مفهوم و ماهیت خواب ، ابتدا اشاره کوتاهی به « تعبیر خواب» می کنم. همه ما وقتی خواب می بینیم، به ویژه اگر خوابی باشد که ذهن ما را به خود مشغول کند، بلافاصله به دنبال تعبیر آن می رویم و تلاش می کنیم که به هر نحوی... قدسی تو آبروی غزل های خویش باش