تعبیر خواب

خواب و روئیا پیش از پرداختن به توضیح مختصری از مفهوم و ماهیت خواب ، ابتدا اشاره کوتاهی به « تعبیر خواب» می کنم. همه ما وقتی خواب می بینیم، به ویژه اگر خوابی باشد که ذهن ما را به خود مشغول کند، بلافاصله به دنبال تعبیر آن می رویم و تلاش می کنیم که به هر نحوی... قدسی تو آبروی غزل های خویش باش