عوالم هستی…مقدمه

به نام خدا من در کجای هستی ایستاده ام ؟      مقدمه…..   برای درک جایگاه انسان در هستی و به تبع آن رسیدن به معرفت نفس، که خود مقدمه وحدت نفس و پس از آن وحدت با هستی  و در نهایت وحدت کامل است . ابتدا باید یک تصویر کلی از مراتب خلقت را بیان کنیم تا اول ، جایگاه... 

مراتب وجودی انسان

نمودار های فشرده عوالم وجودی و مراتب هستی… نمودارهای مربوط به عوالم و مراتب وجودی که مجموعا بیش از هفتاد نمودار است. این نمودارها کاملا ابتکاری بوده و در هیچ منبع و ماخذی اعم از منابع کهن و یا معاصر ، مطلقا نظیر آنها وجود ندارد. رویکرد این نمودارها... قدسی تو آبروی غزل های خویش باش