شرح غزلیات شمس…قسمت چهارم

قدسی شرح غزل گر جان عاشق دم زند…قسمت چهارم همانگونه که پیش از این گفته شد جان کلام مولوی در این غزل در شش بیت آغازین غزل مستور است و ابیات بعدی در حقیقت شاخ و برگ دادن به اصل مطلب است و تایید و تقویت آن چیزی است که در ابیات نخستین فرموده است. اما در این... قدسی تو آبروی غزل های خویش باش