عوالم هستی …قسمت دوم

اندیشه های قدسی ادامه موضوع عوالم هستی … قسمت دوم . . . ب ) –  اراده فعلی یا ( صفاتی و امری) … همانطور که گفتم اراده ذاتی خداوند کاملا پنهان است و ما نمیدانیم که چه چیزی در آن وجود دارد اما وقتی که اراده خداوند ، مشمول امر او نیز شد  ، موجودات به مرحله... قدسی تو آبروی غزل های خویش باش