کلید اسرار عالم

رموز قرآن چه کسانی باید پرده از اسرار عالم بردارند؟ چه کسانی باید بر قرآن شرح و تفسیر بنویسند؟ اگرچه تاکنون تفاسیر گرانقدر و گران سنگی برای قرآن نوشته شده است . که یکی از وزین ترین آن تفاسیر ، تفسیر فاخر المیزان ، متعلق به علامه طباطبایی است. ولی با این... قدسی تو آبروی غزل های خویش باش