عوالم هستی…مقدمه

به نام خدا من در کجای هستی ایستاده ام ؟      مقدمه…..   برای درک جایگاه انسان در هستی و به تبع آن رسیدن به معرفت نفس، که خود مقدمه وحدت نفس و پس از آن وحدت با هستی  و در نهایت وحدت کامل است . ابتدا باید یک تصویر کلی از مراتب خلقت را بیان کنیم تا اول ، جایگاه... قدسی تو آبروی غزل های خویش باش